عنوان خبر:درست بنزين بزنيد تا سهميه‌تان كم نشود
پنجشنبه 12 اسفند 1389 - 22:44:10


انتشار اخبار و گزارشهاي مختلف از سوي برخي رسانه ها در روزهاي اخير مبني بر كسر 4 ليتري بنزين از سهميه رانندگاني كه به شيوه درست اقدام به سوختگيري نكنند، شائبه تضييع حقوق مردم را ايجاد كرده و موجب تشويش خاطر برخي هموطنان شده است.
اين امر بويژه در شرايط كنوني كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، سهميه ماهانه خودروهاي عادي 60 ليتر و نرخ هر ليتر بنزين آزاد 700 تومان تعيين شده است، بيش از پيش مردم را نسبت به نحوه محاسبه سهميه بنزين خود از سوي دستگاههاي كارتخوان حساس كرده و بازار شايعات در اين باره را نيز رونق داده است.

مسئولان شركت پخش فرآورده هاي نفتي و ناظران جايگاههاي سوخت تاييد مي كنند در صورتي كه شيوه سوختگيري با استفاده از كارت، درست طي نشود، چندليتر بنزين از كارت به عنوان جريمه كسر مي شود اما آنان تاكيد دارند كه اين جريمه آنگونه كه برخي مردم مي گويند، نحوه پرداخت وجه سوخت را شامل نمي شود و مردم نبايد در اين زمينه هيچ نگراني داشته باشند.

'فريد عامري' مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در اين زمينه بر لزوم طي نمودن كامل مراحل سوختگيري از سوي رانندگان تاكيد دارد و مي گويد: در صورتي كه پيش از آنكه كارت در دستگاه قرار گيرد، نازل آن برداشته شود يا قبل از اتمام سوختگيري و گذاشتن نازل در جايگاه خود، كارت از دستگاه خارج شود، به دستگاه پالسي مبني بر شروع يا اتمام سوختگيري داده نمي شود و در نتيجه، مقاديري بنزين از سهميه فرد بيش از آنچه استفاده كرده است، كسر مي شود.

به گفته وي، در اين شرايط طبق تعريفي كه قبلا براي دستگاه شده است، سيستم شروع به كاهش چهار ليتر از سهميه فرد در هر مرحله سوختگيري مي كند.

عامري تاكيد دارد كه قطع سوختگيري به معناي كم كردن سهميه نيست بلكه تنها كاري كه باعث مي شود سهميه كسر شود همان استفاده اشتباه از نازل در تلمبه ها است.

مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي يادآور مي شود: براي استفاده از كارت هوشمند سه روش وجود دارد كه در كارت هاي هوشمند سوخت كشور ساده ترين و مطمئن ترين روش انتخاب شده است و بر اساس آن 'يك صدم يك صدم' ميزان كاهش سوخت هنگام سوختگيري نشان داده مي شود.

وي مي گويد: وقتي كارت سوخت را در دستگاه قرار مي دهيم در همان ابتدا 4 ليتر از سهميه كسر مي شود و اگر مصرف كننده پس از زدن كمتر از 4 ليتر به هر دليل كارت خود را از دستگاه بيرون بكشد يا قبل از قراردادن كارت در دستگاه، نازل را بردارد و بر عكس، دستگاه به طور خودكار آن 4 ليتر را از سهميه ذخيره شده او كم خواهد كرد.

عامري با تاكيد بر اينكه كسر سهميه يادشده به نوعي در مورد همه نوع كارتهاي هوشمند اعمال مي شود، از رانندگان خواست هنگام سوختگيري در جايگاهها نهايت دقت را به عمل آورند زيرا رعايت نكردن ترتيب مراحل سوختگيري به كسر 4 ليتري سهميه بنزين آنها منجر مي شود.

وي خاطرنشان مي كند: در حال حاضر شمار كساني كه مشمول اين جريمه مي شوند بسيار معدود و اندك هستند زيرا رانندگان حالا مي دانند چگونه بايد با كارت سوختگيري كنند.

يك ناظر جايگاه سوخت نيز در باره فرايند سوختگيري در پمپ بنزين ها به ايرنا توضيح مي دهد: افرادي كه با قرار دادن كارت سوخت خود در كارتخوان پمپ بنزين سوختگيري مي كنند اگر قبل از گذاشتن نازل در جاي خود، كارت را بيرون بكشند 3تا 5ليتر از سهميه بنزين شارژ شده در كارت سوختشان كسر مي شود.

وي به همين دليل به مردم توصيه كرد حتما منتظر شوند تا ليتراژ از مانيتور كارتخوان محو شود و بعد، كارت سوخت شان را بيرون بكشند.

او شايعه كسر سهميه بنزين در صورت عدم انتخاب گزينه نقدي را هنگام سوختگيري رد كرد و اظهارداشت: گزينه بانك و كيف پول كه پس از پايان سوختگيري در نمايشگر دستگاه ظاهر مي شود، براي كساني است كه مي خواهند پرداخت الكترونيكي را انتخاب كنند ولي افراد ديگر اگر در طول 5ثانيه اين گزينه را انتخاب نكنند سيستم خود به خود گزينه نقدي را انتخاب مي كند.

عامري مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نيز فرايند سوخت گيري و پرداخت هزينه آن را دو گزينه كاملا جداگانه مي داند و مي گويد كه جريمه كسر بنزين فقط در مرحله سوختگيري رخ مي دهد و تاثيري در نحوه پرداخت هزينه ندارد.

او توضيح مي دهد: هنگامي گزينه هاي نقدي و غيرنقدي همچون بانك و كيف پول روي صفحه نمايشگر پمپ ظاهر مي شود كه مصرف كننده بنزين مورد نياز خود را زده و نازل در جاي خود قرار گرفته باشد.در اين مرحله، سوخت گيري به طور كامل پايان يافته و در نتيجه، گزينه هاي نقدي ،كيف پول و بانكي روي صفحه نمايشگر ظاهر مي شود.
عامري به مردم اطمينان مي دهد كه اصلا نگران كسر سهميه خود درصورت انتخاب اشتباه گزينه هاي يادشده نباشند چون در اين زمان، مرحله سوخت گيري به طور كامل پايان يافته و نرم افزار نصب شده ميزان سوخت مصرفي را نشان داده است.

* ديگر مشكلات كارت سوخت

اما، آنچه گفته شد، همه داستان مربوط به كارت سوخت و مسائل پيرامون آن نيست. يك كارشناس آشنا به امور فني سيستم مديريت سوخت در كشور در اين باره مي گويد: به رغم تلاش هاي شبانه روزي مجريان طرح سهميه بندي سوخت و گستردگي آن، اين سيستم هم از نظر نرم افزاري و هم سخت افزاري از ضعف پشتيباني رنج مي برد.

او كه مي خواهد نامش فاش نشود، توضيح مي دهد: دستگاه هاي كارتخوان تعبيه شده در جايگاه هاي پمپ بنزين متاسفانه در گرما يا سرماي شديد دچار مشكل عدم ارتباط با مركز مي شود.

وي مي افزايد: در چنين شرايطي، جايگاه هاي پمپ بنزين دچار مشكلات عديده مي شوند و بخصوص جايگاه هايي كه تعداد نازل هاي سوخت رساني آنها كم است، با ازدحام و فشار رواني خيل خودروهاي متقاضي سوختگيري دچار اختلال و مشكلات بيشتري خواهند شد.

اين كارشناس سيستم مديريت سوخت، كمبود قطعات دستگاه هاي نصب شده در جايگاه هاي پمپ بنزين را از ديگر مشكلات صاحبان اين جايگاه ها برمي شمارد و مي گويد: علاوه بر اين، مكانيسمي كه براي نحوه سوختگيري با كارت پيش بيني شده است براي اقشاري مانند رانندگان تاكسي، صاحبان تاكسي بارها، مسافركش هاي شخصي و امثال آنها خود به خود مشكل آفرين است.

به گفته وي، در شرايطي كه روزانه ده ها كارت سوخت در درون كارتخوان جايگاه هاي پمپ بنزين جا گذاشته مي شود و صاحبان آنها براي پس گرفتن آنها مراجعه هم نمي كنند، چه انتظاري است كه بايد هنگام سوختگيري مراحل استفاده از كارت سوخت را دقيقا رعايت كنند.

وي باطل شدن كارت هاي سوخت جامانده در جايگاه ها را بعد از گذشت 10روز، اجحاف در حق مردم مي داند و تصريح مي كند: افرادي كه كارت سوخت شان باطل مي شود يك ماه بايد منتظر بمانند تا كارت جديد براي آنها صادرشود و آنها در اين مدت مجبورند از بنزين 7هزار ريالي استفاده كنند.

* اين كسر سوخت به نفع هيچكس نيست

از سوي ديگر، روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعلام كرد كه رانندگان براي سهميه كسرشده از كارت خود بابت عدم رعايت روند سوختگيري، هيچ پولي را نمي پردازند و اين كار جز كاهش سهميه، هزينه ديگري براي آنان ندارد.

بر اساس اين اطلاعيه، بنزين كسرشده به حساب جايگاه دار نيز منظور نمي شود.

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي خاطرنشان كرد كه پس از اجراي سهميه بندي بنزين و استفاده از كارت هوشمند سوخت از ششم تيرماه 1386روش استفاده از مراحل سوختگيري به طور مرتب از طريق رسانه‌هاي جمعي اطلاع رساني شده است.

با اين حال، يك راننده تاكسي با اذعان به وجود مشكلات در مراحل سوختگيري از طريق كارت سوخت از عدم اطلاع رساني كافي در اين زمينه گلايه مند است.

او مي گويد: من براي مدتها خبر نداشتم كه روند دقيق سوختگيري با استفاده از كارت چيست تا روزي كه متوجه شدم سهميه من گاهي حتي تا 10 ليتر كمتر از آن چيزي است كه بايد در كارت ذخيره باشد.

يحيي كاظمي وقوع اين گونه اتفاقات را در حال حاضر براي رانندگان ، نادر مي داند اما تاكيد دارد: هر چند قاعدتا تا حالا همه افراد با نحوه سوختگيري از طريق كارت سوخت آشنا شده اند ولي هر كسي ممكن است به دليل حواس پرتي و مشكلات ديگر گاهي مراحل سوخت گيري را بطور دقيق رعايت نكند و در نتيجه، كسر سهميه بنزين در شرايط كنوني نوعي اجحاف به مردم است.

اهميت اين موضوع آنجا بيشتر خود را مي نماياند كه به يادآوريم با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و افزايش قيمت بنزين آزاد به رقم 7000ريال براي هرليتر، ارزش اين فرآورده نفتي ارزان و سهل الوصول سابق به يكباره نزد مردم و بخصوص صاحبان خودروها به شدت بالا رفته است ، بطوري كه آنها براي استفاده از قطره قطره سهميه آن نيز حساب ويژه باز كرده اند.

گرچه هم مصرف كننده و هم دولت در زمينه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اتفاق نظر دارند و افزايش قيمت سوخت را براي افزايش رفاه و خوشبختي خود و نسل هاي آينده ضروري مي دانند، اما مصرف كنندگان در عين حال انتظار دارند دولت به عنوان نماينده آنها در همه حال از حق و حقوق شان صيانت كند.

اين انتظار در شرايطي كه سهميه ماهانه بنزين براي مصرف بسياري از خودروهاي شخصي و عمومي كفايت نمي كند، وظيفه دولت را در قبال تحويل بموقع و بدون كم وكاست سهميه بنزين به مردم سنگين تر كرده است.

كارشناسان تاكيد دارند عظمت طرحي مانند طرح هدفمند سازي يارانه ها و همكاري بي شائبه مردم با مجريان اين طرح مي طلبد كه مردم كوچكترين دغدغه از بابت عدم تضييع حقوق شان نداشته باشند.

 

رجانيوز
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-2400.html )