عنوان خبر:افزايش کيفيت نان انتظار همه افراد جامعه است
چهارشنبه 20 مهر 1390 - 20:27:43


جلسه تعزيرات آردونان شهرستان علی آباد راس ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ 19/7/90در محل فرمانداري برگزار شد معاونت فرمانداري شهرستان علي آباد کتول گفت: بحث افزايش کيفيت نان انتظار همه افراد جامعه است زيرا محصولي که توليد و ارائه ميشود در خبازيها در چندين وعده غذائي مورد استفاده روزانه مردم قرار ميگيرد.به گزارش پیام گلستان به نقل از پرتال فرمانداری علی آباد کتول ، ابراهيم احمدي افزود: در راستاي تامين آرد مورد نياز شهرستان در حداقل زمان وباکيفيت مناسب وتامين رضايت خبازان جلسه اي باحضورمديران کارخانجات آرد شهرستان واتحاديه خبازان واداره غله برگزارنموديم که دراين خصوص انتظارات مورد نظررا گفتيم وتمهيداتي هم اتخاذ گرديد .در ادامه ايرج محمدي دبير تعزيرات آردونان شهرستان گفت : با توجه به انجام بازرسي هاي روزانه از خبازيهاي سطح شهرستان تخلفاتي که مشاهده ميشود ثبت شده وتذکرات لازم به خبازان داده ميشود.در پايان پس از بحث وتبادل نظر مواردي بشرح ذيل مقررگرديد.مقررگرديد در جلسات آينده از طرف اعضاء محترم با تعين وقت گزارشي از اقدامات انجام شده به جلسه ارائه نمايند.مقرر گرديد اتحاديه خبازان شهرستان ضمن برسي از وضعيت قيمت موادمورد نياز در خبازيها ازجمله (بهبود دهنده ،مکملها،نمک سبوس )گزارشات لازم راجهت پيگيريهاي بعدي به اداره بازرگاني شهرستان اعلام نمايد.مقرر گرديد مرکز بهداشت شهرستان در خصوص بررسي روند وضعيت بهداشتي خبازيهاي روستاها اقدامات لازم راانجام دهدمقرر گرديد اتحاديه خبازان شهرستان روند اعلام جدول ميزان آرد مصرفي وموردنياز شهرستان را باتسريع لازم جهت اقدامات بعدي انجام دهد.مقررگرديد اتحاديه خبازان درخصوص خريد ،حمل ،وتوزيع به موقع ،آرد مورد نياز خبازان وهمکاري ومساعدت به آندسته ازخبازاني که در خصوص تامين وجه مورد نياز خريد آرد مشکل دارند اقدام نمايد .مقرر گرديد بخشداريهاي مرکزي وکمالان با توجه به صدور حکم بازرسي براي دهياران محترم نسبت به انجام اقدامات لازم در خصوص نظارت دقيقتر بر روند فعاليت خبازيها درروستاها وارسال گزارشها به دبير خانه تعزيرات آردونان فرمانداري جهت پيگيريهاي بعدي اقدام نمايند.مقررگرديد اتحاديه خبازان شهرستان بابرگزاري جلسه اي باآن دسته ازخبازاني که در خصوص تهيه آرد ازاتحاديه به علت بدهي به اتحاديه خبازان اقدام نمي نمايند باعنايت به معرفي خبازان جهت دريافت تسهيلات بانکي براي خريد آرداقدامات لازم را بعمل آورد.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-3686.html )