عنوان خبر:التغابن 16
شنبه 23 دي 1391 - 05:07:43


پس تا می توانید از خدا پروا بدارید و بشنوید و فرمان ببرید، و مالی برای خودتان (در راه خدا) انفاق کنید، و کسانی که از خست نفس خویش مصون مانند، آنان رستگاران اند.
التغابن 16این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4825.html )