عنوان خبر: رسانه ها در مديريت بحران تهديد نيستند
يكشنبه 29 بهمن 1391 - 23:34:51


مدرس مديريت بحران استان گلستان گفت:
رسانه هاي جمعي در عرصه مديريت بحران نه تنها تهديد محسوب نمي شوند بلكه يك فرصت تلقي مي شوند.به گزارش پیام گلستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، "سيد عليرضا حسيني" در كارگاه آموزشي مديريت ستادي بحران شهرستان گرگان درمحل اداره آموزش فني و حرفه اي اين شهر افزود: ميل به عدم اطلاع رساني در برخي مديران و فقدان شناخت كافي از كاركرد رسانه ها موجب شده تا نگاه بدبينانه اي نسبت به حضور فعال اين بخش در بحران ها داشته باشند.
وي خاطرنشان ساخت: رسانه هابا توجه به نوع كاركردي كه دارند هم  مي توانند ابزاري در خدمت بحران زدايي و کاهش آثار آن  و هم وسيله اي در خدمت بحران سازي و تشديد بحران باشند  اما تعيين نوع كاركرد مثبت آنها به نوع برخورد و افزايش آگاهي آنان بستگي دارد.
به گفته وي؛ بهترين نوع برخورد مديران با رسانه ها نگاه تعاملي است كه دراين رويكرد حضور رسانه ها درحوادث حضوري توام با برنامه ريزي، نگرش حرفه اي وتخصصي در امر اطلاع رساني است
حسيني تصريح كرد:رسانه ها دراين فرآيند همزمان بااطلاع رساني به بيان تلاشهاي انجام گرفته مي پردازندو با درك شرايط حساس به وي‍ژه در زمانهاي اوليه حادثه  در پي آرامش و پرهيز از هرگونه التهاب آفريني هستند.
مسول روابط عمومي و آموزش مديريت بحران؛ مهمترين مشكل در اين عرصه را فقدان شناخت وظايف مديران ورسانه ها نسبت به وظايف يكديگرعنوان كرد و يادآور شد:‌ برگزاري جلسات هم انديشي و آموزشي مي تواند دريچه تفاهم تازه اي را در درك وظايف اين دو به يكديگر بگشايد.
حسيني اضافه كرد:يك دستورالعمل مشخص و مورد توافق مي تواند به ايجاد تفاهم بيشتر و تقويت زبان مشترك اطلاع رساني در حوادث كمك كند.
به گفته وي؛ تدوين سناريوي رسانه درمديريت بحران نيز ازجمله موضوعاتي که مي تواند شناخت متقابل  وظايف   و موقعيت هاي  رسانه و مديريت بحران را فراهم سازد.
وي؛ برگزاري كارگاه هاي آموزشي با شركت مديران و رسانه ها را از جمله راهكارهاي مناسبي براي شناخت آنان نسبت به وظايف وكاركرد يكديگرقلمداد كرد.
اين مدرس مديريت بحران خاطرنشان ساخت:با پذيرفتن اين موضوع که بحران ها جزء جدايي ناپذير جوامع امروزي هستند؛ مديريت بحران بايد فضا رابراي تعامل و درک شناخت بين رسانه، مديريت بحران و جامعه بيش ازپيش  فراهم سازد.
حسيني يادآورشد:وظايف رسانه ها تنها مختص به زمان حادثه نيست؛ بلکه اين وظايف در چهار مرحله  مديريت بحران پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي تداوم دارد.
وي راه اندازي اولين كميته روابط عمومي مديريت بحران را گامي بزرگ در نيل به اين مقصود برشمرد و افزود:‌اين كميته ميتواند با همراهي كارگروه آموزش و اطلاع رساني مديريت بحران استان؛ دستورالمل مناسبي را در اين عرصه مهيا سازد.
وي بهره گيري ازتجارب ديگر كشور هاي صاحب نظر در اين عرصه را  مفيد دانست واذعان داشت: در اكثر ممالك پيشرفته و توسعه يافته ضمن توجه به نقش رسانه ها، براي اين بخش دستورالعمل هاي مدون و تخصصي  مهيا كرده اند و تعامل مناسبي بين مديران ورسانه ها در چارچوب قانون برقرار است.
حسيني؛ وجود رسانه هاي فعال و آگاه در حوادث را موجب اطلاع رساني شفاف و بدون اغراق از سوي رسانه ها و جلوگيري ازشايعات و مداخله رسانه هاي بيگانه درعرصه اطلاع رساني حوادث برشمرد.

دوره آموزشي مديريت ستادي بلاياي طبيعي شهرستان گرگان از صبح سه شنبه هفته جاري در محل اداره فني و حرفه اي گرگان  آغاز شد  و پس از چهار روز پايان يافت.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-4928.html )