عنوان خبر:رسول الله (ص) - مستدرک الوسائل 22/4
يكشنبه 23 تير 1392 - 22:26:08


چون روز قیامت شود ، منادی ندا دهد : ((‌ کجایند میهمانان خدا ؟ )) . پس ، روزه داران را می آورند ... آنان را بر مرکب های عالی از { جنس } نور سوار می کنند ، و در حالی که تاج کرامت بر سر آنان است ، آنان را به بهشت می برند.
رسول الله (ص) - مستدرک الوسائل 22/4اذا کان یوم القیامه ینادی المنادی : این اضیاف الله ؟ فیوتی بالصائمین ... فیحملون علی نجب من نور و علی رووسهم تاج الکرامه ، و یذهب بهم الی الجنه.
رسول الله (ص) - مستدرک الوسائل 22/4این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5115.html )