عنوان خبر:عکس : گزارش تصویری دسته روی هیئات مذهبی علی آباد
سه شنبه 8 مرداد 1392 - 18:10:07

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز


دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز

دسته روی هیئات مذهبی شهر علی آباد کتول-سالروز شهادت حضرت علی (ع)-گلستان نیوز
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5155.html )