عنوان خبر:بدترین کوری
جمعه 25 مرداد 1392 - 18:21:07


بدترین کوری، کوری کسی است که از دیدن برتری ما کور باشد و بی آنکه از ما نسبت به او خطایی سرزده باشد، در برابرمان به دشمنی برخیزد.
الامام علی (ع) - الخصال 633اشد العمی من عمی عن فضلنا، و ناصبنا العداوة بلا ذنب سبق الیه منا.
الامام علی (ع) - الخصال 633این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5219.html )