عنوان خبر:22 بهمن 57 علی آباد کتول
دوشنبه 21 بهمن 1392 - 21:58:34

22 بهمن 57 علی آباد کتول


22 بهمن 57 علی آباد کتول

22 بهمن 57 علی آباد کتول

22 بهمن 57 علی آباد کتول

22 بهمن 57 علی آباد کتول

22 بهمن 57 علی آباد کتول

22 بهمن 57 علی آباد کتول

منبع : سایت ستاد نماز جمعه علی آباداین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5382.html )