عنوان خبر:پاسداشت ارزش هاي هشت سال دفاع وظیفه مدیران نظام است
چهارشنبه 30 بهمن 1392 - 22:04:25


فرماندارشهرستان علي آباد :

كاروان هاي راهيان نور يكي از موثرترين اقدامات در برابر تهاجم فرهنگي دشمن است.علي اكبركي پورفرماندارشهرستان علي آبادگفت:كاروان هاي راهيان نوريكي ازموثرترين اقدامات دربرابرتهاجم فرهنگي دشمن است.
به گزارش گلستان نیوز به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری علی آباد" وي اظهارداشت:اين سفرهادرآن ايجادانگيزه،رفاقت،ارشادوراهنمايي ميان نسل جديدمي شودوآنهاارزش هاي هشت سال دفاع مقدس رابخوبي درك خواهندكرد.
فرماندارافزود:مابعنوان مديران اين نظام وظيفه داريم باتمام توان ارزش هاي هشت سال دفاع راپاس بداريم وبراي اجراي اين برنامه ها تمام تلاش خودرابكارببريم .
كي پوررئيس راهيان نورشهرستان گفت:سهميه شهرستان ۱۰۰۰نفرمي باشدكه تعداد۵۰۰نفرسهميه آقايان وتعداد۵۰۰نفرسهميه خواهران است.
درپايان فرمانداراظهارداشت:اعزام اين كاروان هاازاسفند ۹۳شروع مي شود ومجموع ۲۲اتوبوس عازم سفرمي باشند ودرهرمرحله تعداد۱۱-اتوبوس اعزام مي شوند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5394.html )