عنوان خبر:برگزاری جلسه شوراي اقامه نمازشهر علي آباد
پنجشنبه 1 اسفند 1392 - 23:04:37


معاون فرماندار علی آباد کتول :

نقش رسانه ها،روحانيت ،مربيان و آموزش و پرورش درترويج نماز و احياء اين فرضيه ديني بسيار مهم است.احمدي معاون فرماندارگفت:عوامل زيادي برتربيت ديني موثراست ،نقش خانواده هاوسبك وشيوه ي زندگي دراين نوع تربيت تاثيرفراواني دارد.
به گزارش گلستان نیوز به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری علی آباد" وي افزود:اگرتربيتي كه درقالب هاي رسمي درمدارس،حوزه ها،دانشگاه هاوغيره انجام مي گيردونوع غيررسمي آن درخانوادها درشكل ومحتوابه هم نزديك باشدطبيعتادغدغه هاي اجتماعي وفرهنگي درجامعه كمترخواهدبود.
معاون فرمانداراظهارداشت:نمازبه عنوان يك ركن ديني مي بايست از اولويت هاي خانواده هادرتربيت فرزندان باشدزيراآثارتربيتي مهمي برجوانان خواهدداشت.
احمدي درادامه نقش رسانه ها،روحانيت ،مربيان وآموزش وپرورش درترويج نمازواحياء اين فرضيه ديني بسيارمهم است ونقطه هدف ستاداقامه نمازبايد نوجوانان وجوانان باشدزيرابهترين شيوه مقابله باتهاجم فرهنگي ساختن انسانهاي مومن ومعتقداست كه باورهاي ديني دروجودآنهابه خوبي شكل گرفته شده باشد.
درپايان علمشاهي مسئول اقامه نمازشهرستان گزارشي ازعملكرداين ستادارائه نموده واعضاي جلسه هم نقطه نظراتي براي ترويج بهترنمازبيان نمودند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5397.html )