عنوان خبر:گزارش تصویری وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-1
شنبه 31 شهريور 1397 - 23:25:42

وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز


وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
وداع با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوزاین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5983.html )