عنوان خبر:گزارش تصویری وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-2
شنبه 31 شهريور 1397 - 23:25:53

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز


وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5985.html )