عنوان خبر:گزارش تصویری تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-1
يكشنبه 1 مهر 1397 - 16:43:56

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز


تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-گلستان نیوز
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5997.html )