عنوان خبر:گزارش تصویری تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-2
يكشنبه 1 مهر 1397 - 16:44:02

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز


تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز

تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-گلستان نیوز
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5998.html )